Psykolog Cecilie Sonne

Privatlivspolitik

 

Axeltorv 6, 4. sal. 1609 København V


cecilie@psykologerne.dk

www.psykologsonne.dk

www.psykologerne.dk


Mobil: +45 50 30 62 65

1. Introduktion

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan jeg indsamler og bruger de personoplysninger, du afgiver til mig. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende persondatalovgivning.


2. Den dataansvarliges oplysninger

Cecilie Sonne er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Psykolog Cecilie Sonne
Ravnsborggade 15B., 3. sal
2200 København N

Tlf.: + 45 50 30 62 65
Mail.: psykologsonne@protonmail.com


3. Indsamling af personoplysninger

Jeg informerer dig altid, før jeg indsamler dine personoplysninger. Jeg indsamler oplysninger om dig ved, at du selv afgiver personoplysninger via telefon, gennem mail eller ved en fysisk samtale. Jeg indsamler følgende personoplysninger:

 • Almindelige oplysninger: F.eks. navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre
 • CPR-nummer
 • Følsomme oplysninger:
 • Helbredsoplysninger (psykiske og fysiske lidelser).

Jeg kan udveksle dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder i forbindelse med min indberetningspligt
 • Sygeforsikringen ”Danmark” (hvis du ønsker det)


  4. Brug af personoplysninger, formål og behandlinsgrundlag

  Jeg indsamler og bruger dine personoplysninger med det formål at kunne give dig/barnet den bedst mulige behandling, opfyldelse af lovkrav og for at kunne kontakte dig/barnet.

  Personoplysningerne behandles sikkert og i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017).

  Jeg har til enhver tid fuldstændig tavshedspligt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018), såvel som De Etiske Retningslinjer for Nordiske Psykologer, som indebærer at ingen af de informationer, jeg modtager, som udgangspunkt videregives til andre. Ifølge bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 102 af 29/01/2018) §154 har jeg som psykolog dog i helt særlige tilfælde indberetningspligt af dine personoplysninger til den relevante kommune.

  Mit grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

  • Behandling af dine helbredsoplysninger finder sted med hjemmel i lov jf. bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) § 14 og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017).
  • Behandling af dine almindelige personoplysninger foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.


   5. Sikkerhed

   Jeg har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ift. lovgivning for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.


   6. Dine rettigheder

   Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som jeg behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

   Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Yderligere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede mig om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

   Hvis du anmoder mig om det, vil jeg slette de personoplysninger, som jeg har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre jeg kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det følger af lov, at jeg ikke må slette personoplysningerne (se afsnit 8 nedenfor).

   Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte mig (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

   Hvis du er uenig i den måde, som jeg behandler dine personoplysninger på, eller de formål som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte mig. Du kan også indgive en klage til:

   Datatilsynet
   Borgergade 28, 5. Sal
   1300 København K Telefon 33 19 32 00 E-mail dt@datatilsynet.dk


   7. Opbevaring og sletning

   Ifølge Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. (LBK nr. 52 af 24/01/2018) § 14 og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (BEK nr. 567 af 19/05/2017) § 5 skal psykologer opbevare patientjournaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato.

   Øvrige personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når jeg ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav mv.


   8. Kontakt

   Hvis du ønsker, at jeg opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som jeg har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte mig som angivet nedenfor:


   Psykolog Cecilie Sonne 

   Axeltorv 6, 4. sal ved Psykologerne.dk

   1609 København V

   +45 50306265