Behandling/Treatment


Angst

Angst kan opstå uden specifik udløsende årsag, hvilket vil sige, at den ikke nødvendigvis er forbundet med en bestemt trussel eller fare. Det kan være en mere diffus og langvarig følelse, der invaliderer ens livsudfoldelse og påvirker ens generelle tilstand. Frygt derimod opstår som en reaktion på en konkret, identificerbar trussel, fare eller stimulus. Det er vigtigt, at kunne føle frygt i en faretruende situation, da det er med til at sikre vores overlevelse. 


Årsagerne til angst kan være meget forskellige og kan manifestere sig på mange måder. Nogle typiske symptomer der kan forekomme er: indre uro, hjertebanken, svimmelhed, vejtrækningsbesvær, rastløshed og tankermylder. Angst kan forekomme med andre psykiske udfordringer så som depression.


Der findes forskellige former for angsttilstande:


- Panikangst er pludseligt opstående anfald af intens frygt, som ikke har nogen forbindelse til en bestemt situation. De er forbundet med stort ubehag, både fysisk og psykisk. De typiske symptomer der ledsager et panikanfald, er, hurtig puls, rysten, åndenød, kvalme og svimmelhed samt en frygt for at miste kontrollen.  


- Generaliseret angst (GAD) er kendetegnet ved mange bekymrings- og katastrofetanker, det retter sig mod forskellige situationer, vedkommende frygter kan ske. ”Hvad nu hvis… -tankerne kører i ring, som opleves ukontrollerbare. De fylder i mange aspekter af hverdagen og kan være enormt hindrende for ens livsudfoldelse.  


- Fobier kendetegner angsttilstande hvor, man er angst for bestemte ting eller situationer, som man oftest prøver at undgå. Det kan fx være angst for blod, sociale situationer, sygdom, lukkede rum eller edderkopper. Der er først tale om en fobi, når angsten hæmmer en i at gøre vigtige ting og fungere i hverdagen.


- OCD er kendetegnet ved uønskede tvangstanker, og -handlinger, der kan opleves umulige at modarbejde. Tvangstankerne kan omhandle frygten for bakterier, for ulykker mv. Tvangshandlingens formål er, at reducere den frygt som tvangstankerne forårsager. Disse rituelle handlinger kan være hyppig håndvask, tælle eller sige ting på en bestemt måde.


Behandlingen af angst afhænger af hvilke form for angst der er tale om, og hvad målet er med behandlingen. Anxiety

Anxiety can arise without a specific triggering cause, which means it is not necessarily associated with a particular threat or danger. It can be a more diffuse and persistent feeling that hinders one's personal development and affects their overall state. Fear, on the other hand, occurs as a reaction to a concrete, identifiable threat, danger, or stimulus. It is important to experience fear in a threatening situation as it contributes to our survival.


The causes of anxiety can vary greatly and manifest in many ways. Some typical symptoms that may occur include inner restlessness, palpitations, dizziness, difficulty breathing, restlessness, and racing thoughts. Anxiety can coexist with other mental challenges such as depression.


There are different forms of anxiety disorders, including:


 • Panic disorder involves sudden, intense episodes of fear that are not connected to a specific situation. They are associated with significant physical and psychological discomfort. Typical symptoms accompanying a panic attack include rapid heartbeat, trembling, shortness of breath, nausea, dizziness, and a fear of losing control.


 • Generalized anxiety disorder (GAD) is characterized by excessive worry and catastrophic thoughts related to various situations that the person fears may happen. The "what if..." thoughts become uncontrollable and pervasive in many aspects of daily life, significantly hindering personal development.


 • Phobias are anxiety disorders in which a person experiences fear of specific things or situations that they often try to avoid. It can be a fear of blood, social situations, illness, enclosed spaces, spiders, and more. A phobia is diagnosed when the fear significantly impairs one's ability to carry out important tasks and function in daily life.


 • Obsessive-compulsive disorder (OCD) is characterized by unwanted intrusive thoughts and behaviors that are difficult to resist. Obsessions are often intense and challenging to control, and they may revolve around fears of contamination, accidents, and more. Compulsive behaviors are performed with the aim of reducing the fear caused by obsessive thoughts. These ritualistic behaviors can include frequent handwashing, counting, or saying things in a specific way.


The treatment of anxiety depends on the specific type of anxiety and the goals of the treatment.


Depression

Depression påvirker en persons følelser, tanker og adfærd. Det er mere end bare at føle sig trist eller nedtrykt i en kort periode. Der findes forskellige grader af depression. Fra den milde til den svære grad. 


Mennesker med depression er tilbøjelige til at påtage sig ansvaret og vende skylden indad hvorfor, der ofte kan være mange selvkritiske tanker tilstede. Typiske følelser er tomhedsfølelse, tristhed og modløshed. Den deprimerede kan ofte være træt, uoplagt, føle indre uro og have trang til at isolere sig fra andre. Det kan også være, at man mister lysten til sex eller oplever, at ens søvnmønster ændrer sig.


Depression kan opstå som en reaktion på eksistentielle udfordringer og kriser. Disse udfordringer kan fx opstå når en person mangler mening i sin tilværelse, føler sig fanget i uønskede omstændigheder eller er nødsaget til at leve på en måde, der går mod personlige værdier. Et længerevarende stort arbejdspres, tab eller for høje krav til sig selv kan ligeledes føre til depression. Andre udløsende faktorer der er vigtige, at nævne er uvisheden man fx skal forholde sig til hvis livet pludseligt tager en uventet drejning som ved kærlighedsbrud, tab eller arbejde.


Foruden at skabe en forståelse for hvordan og arbejde med de eksistentielle udfordringer som har påvirket ens liv, og ført til depressive symptomer, kan det også være brugbart at arbejde med konkrete redskaber og andre tiltag, som kan hjælpe dig i bedring. 


Det kan være i form at redskaber, som har til formål at lære dig at skabe et andet forhold til uhensigtsmæssige tankemønstre som grubleri og bekymring, der ofte er udpræget hos personer med depression. Tanker der kører i ring, som forårsager negative følelser og ubehagelig kropslige fornemmelser. 


Vigtigt er det også, at igangsætte aktiviteter der kan genoprette en følelse af større trivsel og mere livskvalitet, for derved at skabe en positiv indvirkning på ens mentale velbefindende. Det kan bl.a. gøres ved at undersøge personlige værdier og interesser, sætte realistiske mål og skabe en struktureret rutine. I nogle tilfælde kan det også være godt at inddrage pårørende.Depression

Depression affects a person's emotions, thoughts, and behaviors. It is more than just feeling sad or down for a short period. There are different degrees of depression, ranging from mild to severe.


People with depression tend to take on responsibility and internalize blame, which often leads to self-critical thoughts. Typical feelings include a sense of emptiness, sadness, and hopelessness. The individual may often feel tired, lacking energy, experience inner restlessness, and have a desire to isolate themselves from others. It can also lead to a loss of interest in sex or changes in sleep patterns.


Depression can arise as a reaction to existential challenges and crises. These challenges can occur when a person lacks meaning in their existence, feels trapped in unwanted circumstances, or is forced to live in a way that contradicts personal values. Prolonged high work pressure, loss, or placing excessive demands on oneself can also lead to depression. Other triggering factors that are important to mention are the uncertainties one may have to deal with if life suddenly takes an unexpected turn, such as a breakup, loss of a loved one, or job.


In addition to understanding and addressing the existential challenges that have impacted one's life and led to depressive symptoms, it can also be useful to work with specific tools and other measures that can aid in recovery.


These tools may include techniques aimed at helping you develop a different relationship with unhelpful thought patterns such as rumination and worry, which are often prominent in individuals with depression. These repetitive thoughts can cause negative emotions and uncomfortable bodily sensations.


It is also important to engage in activities that can restore a sense of well-being and enhance overall quality of life, thereby positively impacting one's mental well-being. This can be achieved by exploring personal values and interests, setting realistic goals, and establishing a structured routine. In some cases, involving family members or loved ones can also be beneficial.Stress

Vi lever i en tid hvor der stilles store krav til individet og til de forskellige kontekster, som vi indgår i. Det gælder både i arbejdssammenhænge og privat. Disse krav kan være stressbelastende over tid. En måde at definere stress på er, når en person over en længere periode oplever, at indre og ydre krav overstiger de indre ressourcer, som vedkommende har tilgængelige. Ydre krav kan fx forekomme på arbejdet i form af arbejdsmængde, men kan også være ifbm karakterkrav og familieliv. Indre krav er dem en person stiller til sig selv, til egen præstation i skole- eller arbejdssammenhænge, til sit udseende eller væremåde. Der findes forskellige former for og grader af stress.


Der er den stress, vi alle oplever mere eller mindre dagligt, og som vi er skabt til at kunne håndtere. Denne form for stress forsvinder ikke og er en naturlig del af det at være et menneske. Vi oplever nemlig dagligt belastninger, som vi må forholde os til og overkomme. Dog kan man have behov for hjælp til hvordan, man forholder sig til disse belastninger, så de ikke får for tag i en, og udvikler sig til en svære grad af stress. Det kan i nogle tilfælde, være værd at undersøge om, det kan være andre måder, at forholde sig til hverdagens belastninger på, som kan føre til en hverdag med mere af det man drømmer om og er vigtigt for en.


En anden form for stress er en akut-stressreaktion, der kendetegner en forholdsvist voldsom reaktion på en belastning. Det kan være ift. skilsmisse, omstruktureringer på arbejde, opsigelse, sygdom mv. Her kan det være vigtigt, at få den rette professionelle hjælp relativt hurtigt, så man kan finde frem til hvad, der skal til for at skabe de nødvendige forandringer, der hjælper en i bedring. 


I den svære ende kan man tale om den form for stress som er af mere alvorlig karakter og som oftest er meget lidelsesfuld. Symptomerne kan være depression, angst, handlingslammelse og kaotisk tankevirksomhed. Hukommelses- og koncentrationsbesvær, mareridt og søvnproblemer, flashbacks, hypersensitivitet og trang til at være alene mv. Ved denne form for stress er det ligeledes vigtigt at opsøge den rette professionelle hjælp, da denne form for stress ofte kræver behandling i form af psykologsamtaler og evt. lægelig behandling.Stress

We live in a time where there are high demands placed on individuals in various contexts, both at work and in private life. These demands can be stress-inducing over time. Stress occurs when a person experiences that internal and external demands exceed the internal resources they perceive as available over an extended period. External demands can occur in the workplace, such as workload, but can also be related to academic or family life. Internal demands are the ones a person places on themselves, regarding their own performance in school or work settings, appearance, or behavior. There are different forms and degrees of stress.


There is the stress that we all experience to a greater or lesser extent on a daily basis, and we are designed to be able to handle it. This type of stress doesn't disappear and is a natural part of being human. We encounter daily pressures that we must address and overcome. However, one may need assistance in how to deal with these pressures so that they don't take hold and develop into a more severe level of stress. Perhaps there are other ways to approach the everyday pressures that can lead to a life with more of what one dreams of and considers important.


Another form of stress is an acute stress reaction, which is characterized by a relatively intense reaction to a burden. This could be related to divorce, work restructuring, suddenly work termination, illness etc. In this case, it may be important to seek appropriate professional help relatively quickly to identify what needs to be done to create the necessary changes that aid in recovery. 


At the severe end, there is a form of stress that is more serious in nature and often very distressing. Symptoms can include depression, anxiety, immobilization, and chaotic thinking. There may be difficulties with memory and concentration, nightmares and sleep problems, flashbacks, hypersensitivity, and a desire to be alone, among others. It is also important to seek the appropriate professional help with this type of stress since it often requires treatment in the form of psychological counseling and possibly medical intervention.


Parterapi

Vores parforhold har en stor indflydelse på hvordan vi trives i vores hverdag. Det kan påvirke vores relationer omkring os, vores arbejdsliv og vores børns trivsel. Hvordan vi trives i vores parforhold spiller en vigtig rolle i vores evne til at præstere og fungere i vores daglige liv.


Parforholdet er ikke altid en dans på roser. Det er helt normalt, men når skænderierne, distancen, stilheden eller frustrationerne har varet ved for længe, så kan mange par opleve, at de kan have svært ved at reetablere den konstruktive dialog, forbundetheden og lysten til hinanden.


Kommunikationen bliver ofte svær fordi, at vi er stoppet med at lytte til hinanden. Det sker ofte der hvor dialogen er gået i stå og diskussionerne, monologerne eller stilheden har taget overhånd. Vi mister forbundetheden til hinanden, og det påvirker den måde, vi er sammen på.


Når vi får hjælp til at reetablere dialogen, så sker der ofte det, at vi begynder at forstå den anden, fordi vi lytter på en anden måde. Denne forståelse kan medføre, at vi får lyst til at gøre noget anderledes fordi, det er vigtigt for den anden.


Parforholdet kan blive udfordret mange steder fra. Fx i forbindelse med flytning, jobskifte, fyring, utroskab, familieforøgelse, utroskab, kedsomhed, sygdom mv.


Jeg yder hjælp til par, der står over for forskellige udfordringer, såsom vanskeligheder med kommunikation, utroskab eller har et ønske om at opbygge en dybere forbindelse.


Sammen vil vi udforske de tanker og følelser der bidrager til jeres udfordringer. Gennem samtalerne vil jeg støtte jer i at opnå en dybere forståelse for hinanden og forbedre jeres evne til at håndtere og udtrykke jeres behov og længsler. 

Couples therapy

Our relationship has a significant impact on how we thrive in our everyday lives. It can affect our relationships with others, our work life, and our children's upbringing and well-being, playing a vital role in our ability to perform and function in our daily lives.


Relationship isn't always easy. It's completely normal, but when arguments, distance, silence, or frustrations persist for too long, many couples can find it difficult to reestablish constructive dialogue, connection, and desire for each other.


Communication often becomes challenging because we have stopped listening to each other. This often happens when the dialogue comes to a standstill and discussions, monologues, or silence take over. We lose our connection to each other, and it affects the way we are together.


When we seek help to reestablish the dialogue, something often happens: we begin to understand the other person because we listen in a different way. This understanding can lead us to feel motivated to do things differently because it's important to the other person.


The relationship can face challenges from various sources, such as moving, changing jobs, unemployment, infidelity, expanding the family, boredom, illness, and more.


I provide assistance to couples facing various challenges, such as difficulties with communication, infidelity or have a desire to build a deeper connection.


Together, we will explore the thoughts and emotions that contribute to your challenges. Through our conversations, I will support you in achieving a deeper understanding of each other and improving your ability to handle and express your needs and longings.
Krise

Kriser er livsvilkår. Det kommer vi ikke udenom. Det er noget, vi alle skal igennem en eller flere gange i livet. Nogle kriser er voldsomme, andre af mildere karakter. Vi er forskellige og reagerer derfor forskelligt, når vi er i krise. Fælles for mange er, at de slår os ud af kurs og medfører, at vi mister orientering. Vi mindes om livets skrøbelighed. Dets foranderlighed, uvished og bidske side. 


Når krisen indtræder, giver det ofte anledning til voldsomme følelser og reaktioner, der kan være tilstede i kortere eller længere tid. Her handler det om, at få hjælp til at være med de følelser og reaktioner, som opstår. At give dem lov til at komme til udtryk og eksistere. Der er ikke en forkert måde at håndtere de følelser og reaktioner, som der melder sig. Mennesker i krise reagerer meget forskelligt. 


I den indledende fase fokuserer terapien på at hjælpe dig med at håndtere at stå i de voldsomme og svære tanker og følelser, som krisen har forårsaget. Dette kan være vha. samtale og/eller konkrete redskaber og andre tiltag.


Vi kan ikke slippe for smerten og sorgen, der er forbundet med det at være i krise. Vi må igennem den, og for nogen slipper den aldrig helt, men på et tidspunkt kan det være givdigt, at accepten af tabet får lov til at træde frem. Med accept kommer frigørelse, og dermed mere plads til livet.


En krise kan for mange bringe noget værdifuldt med sig. Det kan lyde absurd, at en krise kan bidrage med noget værdifuldt. Kriser kan få os til at vågne op til livet, og mærke det der er betydningsfuld for en, og  måske føre til at vi skaber ændringer, der giver plads til mere af det der betyder noget for en.

Crisis

Crises are a part of life. We can't avoid them. It's something we all have to go through one or more times in our lives. Some crises are severe, while others are milder in nature. We are all different and therefore react differently when in crisis. A common experience for many is that it throws us off course and causes us to lose our bearings. We are reminded of life's fragility, its unpredictability, uncertainty, and harsh side.


When a crisis occurs, it often gives rise to intense emotions and reactions that can be present for a shorter or longer period of time. In this context, it is about getting help to be with the feelings and reactions that arise, allowing them to be expressed and exist. There is no wrong way to handle the feelings and reactions that emerge. People in crisis react in very different ways.


In the initial phase, therapy focuses on helping you manage and cope with the intense and difficult thoughts and emotions caused by the crisis. This can be done through conversation and/or concrete tools and other initiatives.


We cannot escape the pain and grief associated with being in a crisis. We have to go through it, and for some, it never completely fades away. However, at some point, it can be beneficial to allow acceptance of the loss to emerge. With acceptance comes liberation and thus more room for life, personal dreams and wishes.


A crisis can bring something valuable to many. It may sound absurd that a crisis can contribute something valuable. Crises can awaken us to life and make us feel what is meaningful to us, perhaps leading us to make changes that allow for more of what truly matters.


Psykisk chikane på arbejdspladsen

Psykisk vold er strafbart i Danmark og er den meste udbredte form for vold. Psykisk vold kan afstedkomme i parforhold, i forældre-barn relationen, men også på arbejdspladser, hvilket ofte er et overset område. Der kan være tale om psykisk vold, når en eller flere personer bevidst og gentagende gange:


 • Mobber eller krænker en kollega.
 • Nedgøre en kollegas arbejde eller kritiserer præstationer.
 • Udelukker fra aktiviteter eller isolerer fra fællesskabet.
 • Anviser om at arbejde uden støtte eller pauser.
 • Forventer præstationer der ikke kan efterleves.
 • Forskelsbehandler pga. race, køn mv.
 • Bliver truet fx på livet.


Offerets præstationer, trivsel og produktivitet påvirkes af den psykiske chikane og vold, som kan have store og langvarige psykiske og fysiske konsekvenser for individet og dets pårørende. Koncekvenserne af den psykiske vold forgrener sig ofte ind i offerets privatliv, hvor pårørende også kan blive påvirket af voldens koncekvenser.


Personer udsat for psykisk chikane i arbejdssammenhænge kan bl.a. udvikle angst, depression, stress, lavt selvværd og PTSD. Andre psykiske reaktioner, kan være at offeret tvivler på egne oplevelser og mister sin dømmekraft. Man kan føle ekstrem afhængighed af chikane-udøverens meninger og holdninger, hvilket kan nedbryde ens selvforståelse og dømmekraft.


Mange ofrer føler ofte stress og frygt, når de er på arbedejspladsen, hvilket gør det svært at koncentrere sig og huske. Opmærksomheden er ofte rettet mod udøveren eller dennes potentielle tilstedeværelse, som man frygter, og gerne vil undgå, men samtidigt er optaget af at behage af frygt for fx at volden ekskalerer eller at man mister sit arbejde.


Personer udsat for psykiske chikane på arbejdspldsen, kan opleve, at tænke meget på udøveren i deres fritid, som bliver en internaliseret ”stemme”, der er svær at slippe.


Det er vigtigt at tage psykisk chikane alvorligt og opsøge hjælp hurtigst muligt.


Psychological harrasment at work

Psychological abuse is a criminal offense in Denmark and is the most prevalent form of violence. Psychological abuse can occur in romantic relationships, parent-child relationships, but also in the workplace, which is often an overlooked area. Psychological abuse may occur when one or more individuals consciously and repeatedly:


 • Bully or harass a colleague.
 • Belittle a colleague's work or criticize their performance.
 • Exclude from activities or isolate from the community.
 • Require work without support or breaks.
 • Expect performance that cannot be achieved.
 • Discriminate based on race, gender, etc.
 • Issue threats, such as threats to one's life.


The victim's performance, well-being, and productivity are affected by psychological harassment and violence, which can have significant and lasting psychological and physical consequences for the individual and their loved ones. The consequences of psychological abuse often extend into the victim's personal life, where their relatives can also be affected by the consequences of the abuse.


Individuals exposed to psychological harassment in work settings may develop anxiety, depression, stress, low self-esteem, and PTSD. Other psychological reactions may include doubting one's own experiences and losing one's judgment. One can feel extreme dependence on the harasser's opinions and attitudes, which can undermine one's self-perception and judgment.


Many victims often feel stress and fear when they are in the workplace, making it difficult to concentrate and remember. Attention is often focused on the perpetrator or their potential presence, which is feared and avoided, but at the same time, one is preoccupied with pleasing them for fear of escalation of the abuse or losing one's job.


Individuals subjected to psychological harassment in the workplace may find themselves thinking about the perpetrator during their free time, creating an internalized "voice" that is difficult to escape.


It is important to take psychological harassment seriously and seek help as soon as possible.