Metode/Method

Eksistentiel terapi

Existential therapy

Dansk


Eksistentiel psykoterapi er en filosofisk tilgang til terapi, som tager udgangspunkt i grundlæggende eksistentielle spørgsmål, udfordringer og vilkår som vi i større eller mindre grad konfronteres med og påvirkes af igennem vores liv. De eksistentielle grundvilkår inkluderer blandt andre: mening(sløshed), ansvar, frihed, forbundethed, kastethed, ensomhed og angst.

 

Eksistentielle udfordringer kan føre angst, bekymring, stress, depression med sig. Det er ikke ualmindeligt. Det kan fx være når, der sker store forandringer i ens liv, man mister en man elsker, bliver opsagt på sit arbejde, i forbindelse med skilsmisse, føler social eksklusion eller fornemmer en spirende følelse af meningsløshed i sit arbejde, som man ellers har erfaring for at være glad i.

 

Alt dette har en naturlig effekt på os mennesker, vi reagerer og må forsøge at forholde os til den nye situation. Men det kan være rigtig svært, at blive bedt om at forholde sig til en virkelighed, som man ikke ønsker eller har valgt. Mange mennesker kan derfor have behov for at opsøge psykolog én eller flere gange i livet. Det er helt naturligt.  

 

Eksistentiel terapi kan bl.a. hjælpe med

- angst, stress og depression,

- at håndtere svære forandringer,  

- at leve i større overensstemmelse med personlige værdier,

-  at finde større mening i hverdagen,

- at få større selvværd,

- at håndtere sorg ved tab, sygdom, skilsmisse, fertilitetsbehandling mv.

English 


Existential therapy is a philosophical approach to therapy that is based on the fundamental existential questions, challenges and conditions that we more or less are confronted with and affected by throughout life.


The existential conditions include amongst others: meaninglessness, responsibility, freedom, connectedness, loneliness, uncertainty and anxiety.

It is not uncommon that existential challenges can lead to anxiety, depression, stress, excessive worrying, life crises etc.


These challenges can occur when losing a loved one, resigned from work, in relation to divorce, social exclusion, economic difficulties, childlessness or experiencing meaninglessness at work etc.


Existential therapy can, among other things, help with:

  • anxiety, stress, and depression,
  • managing difficult changes,
  • living in greater alignment with personal values,
  • finding greater meaning in everyday life,
  • increasing self-esteem,
  • coping with grief due to loss, illness, divorce, fertility treatment, etc.Metakognitiv terapi

Metacognitive therapy

Dansk


Metakognitiv terapi er en relativ ny terapeutisk retning, som har vist sig at være meget effektiv på en række psykiske problemstillingerså som generaliseret angst, social fobi, depression og OCD. Det er en redskabsbaseret terapiform, hvilket vil sige, at man arbjeder meget med at træne konkrete redskaber og øvelser i terapien, der sigter mod at lære at skabe et andet forhold til sine tanker. Det er særligt tankeprocesser som bekymring og grubleri, der er i fokus, da de er med til at danne grundlaget for psykisk mistrivsel.


Vi har alle negative tanker, og måden hvorpå vi responderer til disse tanker, har afgørende betydning for vores psykisk velbefindende. I metakognitiv terapi er man interesseret i HVORDAN en person tænker, og ikke HVAD der tænkes, dvs. indholdet af tankerne.Det handler ikke om at ændre eller omstrukturere tanken "jeg er værdiløs" til en alternativ tanke, men derimod om måden, vi reagerer på denne tanke, når den dukker op i vores bevidsthed.


CAS (Cognitive Attentional Syndrome) eller på dansk "Kognitivt opmærksomhedssyndrom" er samlebetegnelsen for de psykiske symptomer som bekymring og grubleri, der ligger til grund for psykisk mistrivsel. CAS skal elimineres, men skal først identificeres,hvilket sker i samarbejde mellem klienten og terapeuten i begyndelsen af terapiforløbet


Der gives ofte hjemmearbejde mellem terapisamtalerne for at styrke terapiens effektivitet.

English


Metacognitive therapy, developed by Professor Adrian Wells from Manchester University, is a relatively new psychological approach. It falls under the category of third-wave cognitive therapies and has demonstrated effectiveness in treating various psychological difficulties such as generalized anxiety, social phobia, depression, and OCD.


While we all experience negative thoughts, how we respond to these thoughts can significantly impact our well-being.

Metacognitive therapy focuses on understanding the process of thinking rather than the specific content of thoughts. For instance, the goal is not to change or restructure the thought "I am a failure" into a more "appropriate" thought. Instead, the therapy aims to examine how individuals relate to such thoughts, known as triggers, when they arise in their consciousness. If a person becomes overly attached to a negative thought, it can lead to a cascade of negative thoughts, worries, rumination, as well as emotional and physical reactions.


"The Cognitive Attentional Syndrome" (CAS) refers to the specific cognitive pattern that needs to be identified and addressed as the underlying cause of psychological distress. Therapy involves the application of specific tools that are trained to help individuals gain control over their attention and challenge both positive and negative cognitive beliefs.


Homework assignments are often given between therapy sessions to enhance the effectiveness of the treatment.